Onze fractievoorzitter Karin Bouwmeister heeft tijdens de voorjaarsnota de beschouwing de visie van DOED voor het jaar 2024 gegeven. De voorjaarsnota schetst een beeld van de ontwikkelingen in gemeente Duiven. Welke extreme ontwikkelingen komen er op ons af, waar is extra budget nodig voor het huidig beleid, waar zouden we extra inspanning moeten of kunnen verrichten en welke kosten of extra capaciteit is er nodig. de voorjaarnota geeft koers en richting voor de komende jaren.

Het was een succesvolle avond. DOED heeft een goede inbreng gegeven door een aantal amendementen en moties in te dienen. Deze zijn nagenoeg allemaal aangenomen of een toezegging dat deze uitgevoerd gaat worden. Ook heeft DOED 1 amendement en 2 moties mede ingediend, ook deze zijn aangenomen.

💙Amendement Openingstijden van het gemeentehuis verruimen (bijna unaniem aangenomen)

Het voorstel van het college was om het gemeentehuis in de middagen van 13.00 – 16.00 uur en in de even weken de maandagavond van 18.00 – 20.00 u open te stellen. Behalve de vrijdagmiddag. Dit was voor ons niet voldoende, wij willen voor de werkenden en ondernemers dat alle maandagavonden het gemeentehuis toegankelijk is.

💙Motie De stofkam methode(toezegging)

Het sluitend maken van de begroting voor het jaar 2024 moet ons hoofddoel zijn. Om dit te bereiken, moeten we kritisch kijken naar zowel de aanvullende wensen als het bestaande beleid. Het is essentieel dat we scherp aan de wind varen en ervoor zorgen dat onze middelen zo optimaal mogelijk worden benut. Het voorkomen van extreme schommelingen is van groot belang om financiële stabiliteit te waarborgen. We moeten er ook voor zorgen dat onze burgers niet worden belast met een verhoging van de Onroerendezaakbelasting (OZB).

💙Amendement Schrappen onderzoek Centerpoort-Noord(11 voor 10 tegen)

Wij vinden dat er (voorlopig) geen onderzoek moet worden uitgevoerd. Er wordt een budget van € 30.000 gevraagd om te onderzoeken of er eventueel leegstaande bedrijfspanden op het industrieterrein zijn die her gestructureerd kunnen worden. Wij vinden dat geen prioriteit. Het geld kan maar 1 keer uitgegeven worden.

💙Motie ter ondersteuning van het centrum van de Gemeente Duiven(aangehouden)

Met deze motie wordt het college gevraagd om een plan van aanpak voor het centrum op te stellen en de benodigde financiële middelen die nodig zijn voor een bruisend en toekomstbestendig centrum in beeld te brengen. De wethouder heeft gezegd dat zij hier mee bezig zijn en dat deze motie nog net te vroeg komt, daarom hebben wij hem aangehouden.

💙Het amendement en de 2 moties waar we mede indiener van zijn:

Amendement vorming bestemmingsreserve groenblauwe zone Duiven-Westervoort (aangenomen)

Motie Budget uitvoeren plannen Horsterpark (toezegging)

Motie geef kinderen een stem(aangenomen)

In ons vorige nieuwsbrief stond dat DOED bij de voorjaarsnota met een amendement voor het Fietsprobleem in het centrum. 🚲🚲🚲🚲 zou komen. Er is toch een budget gevonden om uitvoering te geven. 👍Dus is het amendement overbodig.

Na alle debatten en stemmingen is de voorjaarsnota aangenomen! De moties en amendementen die aangenomen zijn zullen nu of in 2024 uitgevoerd worden. Wij zullen dit blijven volgen.  

Wij willen het college, de gemeenteraad, de organisatie en vooral wethouder Dominique van Dam bedanken voor hun inspanningen, inspiraties, goede voorstellen en gesprekken. De eerstvolgende politieke avond is 13 september 2023. 💙💙💙

Recente blog berichten

DOED Duiven Groessen Loo