Informatie

Informatie

DOED maakt zich sterk

Voor een plezierige en gezonde fysieke leefomgeving in gemeente Duiven.

Wil je ons steunen en meepraten over de ontwikkelingen in onze gemeente, word dan lid van onze vereniging.

Hoe neemt de gemeenteraad een besluit?

De gemeenteraad stemt over een besluit tijdens een raadsvergadering. Soms worden er amendementen en moties ingediend. Lees hieronder wat dat zijn.

Hoe worden besluiten genomen?

Ieder lid van de raad kan tot het besluiten van de beraadslaging over het voorstel een amendement indienen. Dit amendement wordt eerst in de raad toegelicht en besproken. In deze vergadering kijkt de raad of er voldoende informatie is om in de volgende besluitvormende raadsvergadering over dat voorstel een besluit te nemen.

In de besluitvormende raadsvergadering wordt door de raadsleden ‘voor’ of ‘tegen’ het voorstel gestemd. Is de meerderheid ‘voor’ dan is het voorstel aangenomen. Is de meerderheid ‘tegen’ dan is het voorstel verworpen.

Amendement

Een amendement is een formele wijziging van een officieel document, met normaal gezien het doel het document te verbeteren. Deze wijziging kan vele vormen aannemen, niet alleen de toevoeging van tekst.

Een amendement is een voorstel om het besluit zoals voorgesteld (door het college) te veranderen. Het college bereidt namelijk de meeste raadsvoorstellen voor en doet daar een conceptbesluit bij. Over een amendement wordt tijdens de besluitvormende raadsvergadering gestemd. Stemt de meerderheid van de raadsleden voor het amendement dan is deze aangenomen en wordt het conceptbesluit dus aangepast. Daarna wordt het (via het amendement) aangepast conceptbesluit in stemming gebracht.

Motie

Een motie is een verzoek van een raadslid aan het college om iets te doen of te onderzoeken. Over een motie wordt tijdens de besluitvormende raadsvergadering gestemd. Stemt de meerderheid van de raadsleden voor de motie dan is deze aangenomen. Het college bepaalt zelf of ze de motie wel of niet gaat uitvoeren.

 

 

Initiatiefvoorstel

Initiatiefvoorstel is een voorstel dat niet is voorbereid door het college van burgemeester en wethouders;

Raadsleden, het presidium en de werkgeverscommissie dienen initiatiefvoorstellen schriftelijk in bij de voorzitter van de raad.

Deze voorstellen worden, nadat het college van burgemeester en wethouders in de gelegenheid is gesteld wensen en bedenkingen te uiten, op de agenda van de eerstvolgende of daaropvolgende raadsvergadering geplaatst, tenzij de schriftelijke oproep hiervoor reeds verzonden is. In dat geval wordt het voorstel op de agenda van de daaropvolgende raadsvergadering geplaatst.

DOED - gemeente Duiven, Open, Eerlijk, Democratisch

DOED Duiven Groessen Loo